InfografikaLimbažu novada pašvaldība iesaistījusies projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, kas tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta. Iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.

12. martā sākās projekta Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide II posms. Tajā strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem (arī strādājošie pensionāri) var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Limbažos

Mācību centrs BUTS piedāvās divas 480 stundu Profesionālās  tālākizglītības programmas:

 • Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
 • Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG).
  Teorētiskās nodarbības notiks  Limbažu novada ģimnāzijas telpās , praktiskās -  Cēsīs.

Bez tam Limbažu novada ģimnāzijas telpās divreiz nedēļā BUTS piedāvā apgūt neformālās izglītības programmas:

 • 40 stundu programmu interesentiem bez priekšzināšanām Datu analīze un pārskatu sagatavošana;
 • 16 stundu programmu Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (praktiskās nodarbības –Cēsīs);
 • 24 stundu programmu Metāla apstrāde ar portatīviem instrumentiem (praktiskās nodarbības –Cēsīs).

Savukārt SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Limbažu 3. vidusskolā divreiz nedēļā vakaros piedāvā apgūt neformālās izglītības programmas:

 • Agile un Scrum projektu vadība (42 stundas)
 • Google Adwords kampaņu organizēšana (36 stundas)
 • Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome3D, sketchUP,CorelDraw) pamati (42 stundas).

Ja nepieciešamās prasmes kādā profesijā jau ir iegūtas, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts.

Šāda iespēja ir arī Limbažos. PIKC RVT Limbažu struktūrvienībā pretendenti bez iepriekšējas izglītības ierobežojuma var  kārtot ārpusformālās izglītības kvalifikācijas eksāmenus 3. profesionālā kvalifikācijas līmenī šādās profesijās:

 • Apdares darbu tehniķis,
 • Automehāniķis,
 • Būvizstrādājumu galdnieks.

Plašs programmu piedāvājums ir Valmieras tehnikumā, Priekuļos, Cēsīs, Rīgā un citviet. Visu projekta otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Pieteikšanās apmācībai turpināsies līdz 16. aprīlim (ieskaitot), ar PIKC RTV Limbažu struktūrvienību vēlams sazināties līdz 6. aprīlim.

Konsultēties par neskaidriem jautājumiem var Limbažu 3. vidusskolā, iepriekš piezvanot pa mob.t. 29181788.

Limbažu novada pašvaldības
pieaugušo izglītības koordinatore Vaira Ābele